ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ VOUCHER 2014 ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ 18-24 & 25-29 ΕΤΩΝ

 19/6/2015 Ανακοινώθηκαν οι επιλαχόντες Voucher της δράσης "Επιταγή εισόδου για νέους από 18 έως 24 ετών και από 25 έως 29 ετών, με αμοιβή από 2.240€ έως 2.550€ για επιδοτούμενη κατάρτιση και 6μηνη εργασία. 

 

ΝΕΟ VOUCHER ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 2015 ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ 18-29 ΕΤΩΝ 

1/7/2015 Προκηρύχθηκε από το ΙΝΣΕΤΕ και την ΕΕΔΕ η δράση με αντικείμενο: "Επιταγή εισόδου για νέους έως 29 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις στον κλάδο του τουρισμού για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας".

Το πλαίσιο της δράσης περιλαμβάνει:

Διαβάστε περισσότερα...

Σφάλμα
  • Got error 28 from storage engine SQL=SELECT a.id, a.title, a.alias, a.title_alias, a.introtext, a.checked_out, a.checked_out_time, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, CASE WHEN a.modified = 0 THEN a.created ELSE a.modified END as modified, a.modified_by, uam.name as modified_by_name,CASE WHEN a.publish_up = 0 THEN a.created ELSE a.publish_up END as publish_up,a.publish_down, a.images, a.urls, a.attribs, a.metadata, a.metakey, a.metadesc, a.access, a.hits, a.xreference, a.featured, LENGTH(a.fulltext) AS readmore,CASE WHEN badcats.id is not null THEN 0 ELSE a.state END AS state,c.title AS category_title, c.path AS category_route, c.access AS category_access, c.alias AS category_alias,CASE WHEN a.created_by_alias > ' ' THEN a.created_by_alias ELSE ua.name END AS author,ua.email AS author_email,contact.id as contactid,parent.title as parent_title, parent.id as parent_id, parent.path as parent_route, parent.alias as parent_alias,ROUND(v.rating_sum / v.rating_count, 0) AS rating, v.rating_count as rating_count,c.published, CASE WHEN badcats.id is null THEN c.published ELSE 0 END AS parents_published FROM j25_content AS a LEFT JOIN j25_categories AS c ON c.id = a.catid LEFT JOIN j25_users AS ua ON ua.id = a.created_by LEFT JOIN j25_users AS uam ON uam.id = a.modified_by LEFT JOIN ( SELECT contact.user_id, MAX(contact.id) AS id, contact.language FROM j25_contact_details AS contact WHERE contact.published = 1 GROUP BY contact.user_id, contact.language) AS contact ON contact.user_id = a.created_by LEFT JOIN j25_categories as parent ON parent.id = c.parent_id LEFT JOIN j25_content_rating AS v ON a.id = v.content_id LEFT OUTER JOIN (SELECT cat.id as id FROM j25_categories AS cat JOIN j25_categories AS parent ON cat.lft BETWEEN parent.lft AND parent.rgt WHERE parent.extension = 'com_content' AND parent.published != 1 GROUP BY cat.id ) AS badcats ON badcats.id = c.id INNER JOIN j25_content_frontpage AS fp ON fp.content_id = a.id WHERE a.access IN (1,1,2) AND c.access IN (1,1,2) AND CASE WHEN badcats.id is null THEN a.state ELSE 0 END = 1 AND (a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2015-11-30 15:07:57') AND (a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2015-11-30 15:07:57') GROUP BY a.id, a.title, a.alias, a.title_alias, a.introtext, a.checked_out, a.checked_out_time, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, a.created, a.modified, a.modified_by, uam.name, a.publish_up, a.attribs, a.metadata, a.metakey, a.metadesc, a.access, a.hits, a.xreference, a.featured, a.fulltext, a.state, a.publish_down, badcats.id, c.title, c.path, c.access, c.alias, uam.id, ua.name, ua.email, contact.id, parent.title, parent.id, parent.path, parent.alias, v.rating_sum, v.rating_count, c.published, c.lft, a.ordering, parent.lft, fp.ordering, c.id, a.images, a.urls ORDER BY a.featured DESC, fp.ordering, a.created DESC LIMIT 0, 20 Got error 28 from storage engine SQL=SELECT a.id, a.title, a.alias, a.title_alias, a.introtext, a.checked_out, a.checked_out_time, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, CASE WHEN a.modified = 0 THEN a.created ELSE a.modified END as modified, a.modified_by, uam.name as modified_by_name,CASE WHEN a.publish_up = 0 THEN a.created ELSE a.publish_up END as publish_up,a.publish_down, a.images, a.urls, a.attribs, a.metadata, a.metakey, a.metadesc, a.access, a.hits, a.xreference, a.featured, LENGTH(a.fulltext) AS readmore,CASE WHEN badcats.id is not null THEN 0 ELSE a.state END AS state,c.title AS category_title, c.path AS category_route, c.access AS category_access, c.alias AS category_alias,CASE WHEN a.created_by_alias > ' ' THEN a.created_by_alias ELSE ua.name END AS author,ua.email AS author_email,contact.id as contactid,parent.title as parent_title, parent.id as parent_id, parent.path as parent_route, parent.alias as parent_alias,ROUND(v.rating_sum / v.rating_count, 0) AS rating, v.rating_count as rating_count,c.published, CASE WHEN badcats.id is null THEN c.published ELSE 0 END AS parents_published FROM j25_content AS a LEFT JOIN j25_categories AS c ON c.id = a.catid LEFT JOIN j25_users AS ua ON ua.id = a.created_by LEFT JOIN j25_users AS uam ON uam.id = a.modified_by LEFT JOIN ( SELECT contact.user_id, MAX(contact.id) AS id, contact.language FROM j25_contact_details AS contact WHERE contact.published = 1 GROUP BY contact.user_id, contact.language) AS contact ON contact.user_id = a.created_by LEFT JOIN j25_categories as parent ON parent.id = c.parent_id LEFT JOIN j25_content_rating AS v ON a.id = v.content_id LEFT OUTER JOIN (SELECT cat.id as id FROM j25_categories AS cat JOIN j25_categories AS parent ON cat.lft BETWEEN parent.lft AND parent.rgt WHERE parent.extension = 'com_content' AND parent.published != 1 GROUP BY cat.id ) AS badcats ON badcats.id = c.id INNER JOIN j25_content_frontpage AS fp ON fp.content_id = a.id WHERE a.access IN (1,1,2) AND c.access IN (1,1,2) AND CASE WHEN badcats.id is null THEN a.state ELSE 0 END = 1 AND (a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2015-11-30 15:07:57') AND (a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2015-11-30 15:07:57') GROUP BY a.id, a.title, a.alias, a.title_alias, a.introtext, a.checked_out, a.checked_out_time, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, a.created, a.modified, a.modified_by, uam.name, a.publish_up, a.attribs, a.metadata, a.metakey, a.metadesc, a.access, a.hits, a.xreference, a.featured, a.fulltext, a.state, a.publish_down, badcats.id, c.title, c.path, c.access, c.alias, uam.id, ua.name, ua.email, contact.id, parent.title, parent.id, parent.path, parent.alias, v.rating_sum, v.rating_count, c.published, c.lft, a.ordering, parent.lft, fp.ordering, c.id, a.images, a.urls ORDER BY a.featured DESC, fp.ordering, a.created DESC

Πως θα μας βρείτε:

Δήλωση Συμμετοχής σε Επιδοτούμενα Προγράμματα Κατάρτισης

  

Τελευταία Νέα

Βεβαιώσεις Καταβολής Εκπαιδευτικών Επιδομάτων έτους 2014

Σας ενημερώνουμε ότι oι βεβαιώσεις καταβολής εκπαιδευτικών επιδομάτων έτους 2014 του προγράμματος «Επιταγή Εισόδου στην Αγορά Εργασίας για ανέργους νέους έως 29 ετών» είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής ΕΚΤ.

Καταξίωση


Το Κ.Ε.Κ. ΠΛΑΤΩΝ Α.Ε. έχει καταξιωθεί στον τομέα ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού. Περισσότερες από 150 από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις της βόρειας ελλάδας εμπιστεύονται στην εταιρία μας το σχεδιασμό και την υλοποίηση του ετήσιου προγράμματος κατάρτισης του προσωπικού τους.

A' Εκπαιδευτήριο

Χρήστου Πίψου 16
Τ.Κ.: 546 27
Θεσσαλονίκη
Τηλ. : 
(2310) 500900, (2310)211111, (2310)212222
Fax : (2310) 556681, 502366
e-mail: info@platonkek.gr, kekplatwn@gmail.com

Β' Εκπαιδευτήριο

Βασ.Όλγας 186 (πρώην 182)  

παραπλεύρως Villa Bianca -Περιοχή Σοφούλη

Τ.Κ.: 54655

Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 
(2310) 402000, 216666
Fax: 
(2310) 254254
e-mail: info@platonkek.gr 

Κεντρικά γραφεία -Γ' Εκπαιδευτήριο

Γιαννιτσών 31 & Πατριάρχου Κυρίλλου 
"ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ"
Τ.Κ.: 546 27
Θεσσαλονίκη
Τηλ.: (2310) 500700, 502290 
Fax: (2310) 502356, 502366 
e-mail: platonkek@otenet.gr